Over de Stichting en ANBI

Vriend

Naam: Stichting Nederlands Transport Museum
RSIN/Fiscaal nummer: 858085598
ANBI nr.
Email: info@sntm.nl
Website: www.nederlandstransportmuseum.nl
Telnr. : +31 252 278378

Doelstelling van de stichting
Het verzamelen, beheren, behouden en tonen van een collectie objecten die een afspiegeling is van de Nederlandse transportgeschiedenis aan een breed publiek.
De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

De stichting tracht haar doel te bereiken door (onder andere):
– het exploiteren van een fysiek museum met een collectie objecten in eigendom of bruikleen;
– het restaureren van objecten om deze weer in (min of meer) originele staat te brengen;
– samen te werken met collectiehouders of andere gelijkgestemden;
– het vinden van, aansluiting bij en/of meewerken met andere organisaties en/of organisaties ter realisering van het doel;
– op te treden als aanspreekpunt van de (mobiliteits)stichtingen waarmee samengewerkt wordt voor andere personen of organisaties die van belang zijn om de doelstelling te realiseren;
– het organiseren van excursies, feesten en partijen;
– het (doen) geven van leiding en/of steun aan sociale, culturele, educatieve, recreatieve en/of sportieve activiteiten;
– het maken van publiciteit ter bevordering van de bovengenoemde doelstelling .

Beleid
Nog in ontwikkeling.

Het bestuur
Arno van der Holst – Voorzitter
Cees van de Wetering – Penningmeester
Gert van Kalsbeek – Secretaris

Beloningsbeleid
Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, maar kunnen een vergoeding krijgen voor de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt voor de uitoefening van hun functie.
Momenteel is het museum nog in een opbouwfase en zijn de inkomsten van bezoekers, vrienden van het museum en evenementen ternauwernood voldoende om in de vaste lasten van huur, energie en huishoudelijke zaken te voorzien. Dientengevolge is het momenteel niet mogelijk om vrijwilligers ook maar in bijvoorbeeld reiskosten te compenseren of om een vrijwilligersvergoeding te betalen.
Projecten kunnen enkel gerealiseerd worden middels sponsoring of subsidies van partijen. Een basis(museum)subsidie van de gemeente Haarlemmermeer is tot op heden nog niet toegekend.
Indien de inkomsten uit museumbezoek, subsidies of evenementen het toelaten dan kunnen we te zijner tijd wellicht reiskostenvergoedingen en mogelijk vrijwilligersvergoedingen opnemen in ons beloningsbeleid.

Overzicht van activiteiten
Het museum heeft sinds de oprichting in 2017 een stormachtige ontwikkeling ondergaan. Begonnen eind 2017 met 11 samenwerkende stichtingen onder het NTM-dak is het museum inmiddels uitgegroeid tot 33 samenwerkende organisaties. Hierbij draagt iedere organisatie op haar gebied bij aan de stichtingsdoelstellingen. Inmiddels heeft de stichting zelf 18 eigen projecten, dragen de 33 organisaties ieder op hun eigen wijze bij aan de stichtingsdoelstellingen en zijn er nog een 7-tal nieuwe projecten. Bijgaand document <link> geeft een samenvattend overzicht hiervan.

Financiële verantwoording
De jaarrekening en financieel overzicht over 2021 zullen statutair in 1e halfjaar van 2022 vastgesteld worden en op deze plek gepubliceerd worden.

ANBI status
De Stichting Nederlands Transport Museum wil ingaande 2021 graag als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) erkend worden. Hiertoe wordt een aanvraag ingediend en dit zal bij toekenning alhier gepubliceerd worden. De ANBI status heeft belastingtechnische voordelen voor de stichting alsook voor vrijwilligers en donateurs omdat giften dan tot 125% aftrekbaar zijn van de belastingen. Bij periodiek geregistreerde giften zijn zelfs nog grotere voordelen te behalen. Zie de website van de Belastingdienst voor meer informatie over dit onderwerp.